logo Noab

Bedrijfsadviesburo Eckhardt

administratieve en fiscale dienstverlening

Aangifte Inkomstenbelasting 2016

Relevante gegevens 2016

Relevante gegevens die wij nodig hebben voor het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting kunnen zijn de volgende gegevens die betrekking hebben op:

Persoonlijk

 • naam en voorletters
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • telefoon
 • email
 • burgerservicenummer
 • geboortedatum

Idem voor eventuele echtgeno(o)t(e) / partner.

Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf inkomsten heeft, moet zij / hij zelf een formulier invullen.

Aanslagen

 • voorlopige aanslag(en) / teruggave(n)
 • indien u dit jaar voor het eerst de aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van de aangifte over 2015
 • beschikingen zorgtoeslag en eventueel huurtoeslag, kinderopvangtoelsag en kindgebonden budget

Inkomsten

 • jaaropgave(n) van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) (AOW/pensioen);
 • opgave van ontvangen inkomsten en betaalde kosten van andere werkzaamheden;
 • inkomsten en kosten van verhuurde onroerende zaken, die verhuurd zijn aan uw onderneming of B.V., alsmede de waarde van deze onroerende zaken per 1 januari 2016 en 31 december 2016;
 • opgave ontvangen alimentatie (en de naam en adres van uw ex-partner);
 • inkomsten uit lijfrente-uitkering;
 • inkomsten uit onverdeelde boedel, bijvoorbeeld een nalatenschap.

Eigen woning

 • WOZ-beschikking 2016 die u van de gemeente heeft ontvangen;
 • Jaaropgave(n) 2016 van de (hypothecaire) geldlening(en);
 • indien u in 2016 een woning heeft verkocht en/of gekocht: de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de koop van de woning;
 • bij herfinanciering: de betaalde boeterente bij het aflossen van de lening, de afrekening van de notaris, de betaalde afsluitprovisie en de taxatiekosten;
 • de polis van de kapitaalverzekering (o.a. bij spaarhypotheek) die is aangegaan in verband met de aflossing van de (hypothecaire) geldlening(en) op de eigen woning.

Vermogen

 • saldi per 1 januari 2016 en 31 december 2016 van de bank-, giro- en spaarrekeningen;
 • saldi per 1 januari 2016 en 31 december 2016 van spaarloon- en premiespaarrekeningen;
 • waarde van de effecten per 1 januari 2016 en 31 december 2016 en de in 2016 ingehouden dividendbelasting;
 • polissen van kapitaalverzekeringen;
 • overzicht van de waarde van uw overige vermogensbestanddelen per 1 januari 2016 en 31 december 2016.

Overigen

 • polissen van lijfrenten;
 • niet vergoede ziektekosten;
 • premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • periodieke giften (door notariële akte) dan wel overige giften;
 • kosten van studie van u en/of uw partner;
 • kosten van levensonderhoud van uitwonende kinderen waarvoor geen recht bestaat op kinderbijslag of studiefinanciering.

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

Bedrijfsadviesburo Eckhardt
Spoorstraat 19
7003 DX Doetinchem
0314-363730
info@eckhardt-advies.nl